Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Školní psycholog

Škola, učení, známky, kamarádi, učitelé, rodiče... 

Práce, domácnost, péče o rodinu, povinnosti... 

Kolegové, přemíra požadavků, stres, únava... 

Někdy je toho až moc. Důležité je vědět, že nemusíme být nutně na pokraji sil, abychom využili nabídky pomoci. Tu ve škole dává školní psycholog. Tedy člověk, kterého děti i rodiče dobře znají, protože ho ve škole běžně potkávají. Především se ale zaměřuje na těžkosti všeho druhu a vše, co k tomu patří – pláč, vztek, beznaděj atd. Jinými slovy – to, s čím byste se jinak museli obrátit na soukromého psychologa.  

Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Činnost školního psychologa je dále upravena školním řádem. Ten mimo jiné vymezuje standardní úkony školního psychologa: 

 • koordinuje pedagogicko-psychologické poradenství ve škole; 
 • pracuje s celým systémem školy (žáci, třídy, pedagogové, asistenti pedagoga, 
 • vedení, rodiče žáků); 
 • koordinuje poskytované služby ve škole se službami mimo školu (školská poradenská zařízení, další odborníci ve státním i nestátním sektoru); 
 • podílí se na vytváření strategií podpory rozvoje osobnosti žáků; 
 • pomáhá pozitivnímu klimatu tříd – za tím účelem pracuje průběžně s kolektivy; 
 • vytváří a realizuje programy prevence rizikového chování žáků, formou sociálního učení se snaží ovlivnit dynamiku tříd a vztahy mezi spolužáky; 
 • navštěvuje třídy také za účelem pozorování, zjišťuje vztahy v kolektivu (tzv. klima třídy) a vstupuje do tříd s intervenčními programy v případě výskytu potíží v kolektivu; 
 • nabízí poradenské konzultace žákům v oblasti výchovně-vzdělávacího procesu, ale také v otázkách osobních či rodinných; 
 • poskytuje poradenství zákonným zástupcům žáků či jiným osobám zodpovědným za jejich výchovu zejména v otázkách výchovných a rodinných; 
 • poskytuje poradenství a metodickou podporu učitelům v práci se třídou i s jednotlivci, zvláště s výchovnými či vzdělávacími obtížemi; 
 • metodicky pomáhá učitelům v aplikaci pedagogicko-psychologických poznatků do vzdělávacího procesu; 
 • podílí se na úspěšné adaptaci nových žáků, či žáků s různými specifickými potřebami do třídních kolektivů; 
 • podílí se na zápisu dětí do školy a jejich rozdělení do tříd; 
 • v případě potřeby poskytuje krizovou intervenci žákům, třídám a pedagogům; 
 • poskytuje žákům kariérové poradenství – diagnostiku studijních, osobnostních a profesních předpokladů. 

Žáci mohou tedy navštívit školního psychologa za účelem konzultace studijních, rodinných či osobních otázek a obtíží. V době mimo vyučování je návštěva školního psychologa osobní záležitostí žáků, v době vyučování je to možné pouze s vědomím vyučujícího.  

Pro opakovanou poradenskou či intervenční péči o žáka udělují rodiče písemný souhlas, kterému předchází informování o obsahu a cílech péče. Školní psycholog může ve vymezených případech provádět i diagnostiku, taktéž pouze po informování a písemném souhlasu zákonných zástupců.  

Školní psycholog je vázán povinnou mlčenlivostí, obsah konzultací je chráněn normou o důvěrnosti informací. Pouze se souhlasem rodičů žáka je možné poskytnout důvěrné informace v nezbytné míře dalším osobám, a to za účelem zkvalitnění péče o žáka a jeho podpory ze strany školy. Školní psycholog v případě potřeby poskytuje škole doporučení pro co nejefektivnější práci s dítětem ve výchovně vzdělávacím procesu.  

V případě potřeby školní psycholog poskytuje krizovou intervenci u žáků (reakce na krizovou situaci, výrazné projevy negativních emocí apod.) a to kdykoli a bez souhlasu rodičů. O poskytnuté krizové intervenci jsou rodiče následně informováni.  

Školní psycholog vstupuje do tříd za účelem preventivních aktivit zaměřených na rozvoj sociálních dovedností, kterými pomáhá zlepšovat vztahy mezi spolužáky. V případě výskytu potíží v kolektivu provádí školní psycholog také intervenční práci se třídami. V rámci své činnosti provádí školní psycholog šetření vztahů v třídních kolektivech (tzv. třídní klima, sociometrie). Zjišťování třídního klimatu je nezbytnou součástí péče o pozitivní vztahy v kolektivech a předcházení či řešení problémových situací ve třídách. Pro toto šetření zákonní zástupci dítěte podepisují zvláštní souhlas. Obecné výstupy jsou k dispozici žákům, učitelům (zejména třídním) i rodičům. Na základě výsledků třídního klimatu vstupuje psycholog do tříd s psychokorektivními programy. Školní psycholog může pracovat na zakázku pedagogů či vedení školy (např. v případě studijního neúspěchu, výchovných obtíží, potíží v kolektivu apod.). 

Kontakt:

Mgr. Nikola Wenclová

Mobil: 604  366  343

e-mail: nikola.wenclova@specialniskola.cz           

Konzultační hodiny: 

nebo kdykoliv po domluvě