Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba,
Ukrajinská 19, příspěvková organizace
  Schránka důvěry
  Ukrajinská 19/1535 708 00 Ostrava – Poruba

Dětský rehabilitační stacionář

Dětský rehabilitační stacionář při Městské nemocnici Ostrava 

je detašované pracoviště MNO a zároveň ojedinělým zařízením svého typu na území města a jeho širokého okolí. Hlavním cílem stacionáře je zabezpečení včasné diagnostiky a zároveň včasné léčby u zdravotně postižených dětí. Zařízení poskytuje vzdělání dětem se speciálními potřebami, především dětem se zdravotním postižením či znevýhodněním. Těmto pacientům je zajištěna komplexní péče, kterou zabezpečuje tým odborných lékařů ( pediatr,rehabilitační lékař, dět. neurolog a ortoped), logoped, psycholog, ergoterapeuté a fyzioterapeuté. Pedagogickou péči zajišťují speciální pedagogové a zázemí pro děti představuje skupina dětských sester a ošetřovatelek. Stacionář má dostatečně velké prostory, věcné vybavení odpovídá zdravotním, hygienickým a individuálním potřebám dětí. Vše je přizpůsobené tak, aby bylo maximálně dostupné a využitelné. Vybavení a pomůcky jsou vybírány s ohledem na postižení dětí a dle hygienických a bezpečnostních kriterií. Organizace dne je plně podřízená chodu rehabilitace a zdravotní péče, která je pro rodiče prvořadá. Vždy je kladen důraz na individuální potřeby dítěte a jeho rodiny. Do předškolní péče jsou zařazeny děti na základě rozhodnutí Speciálně pedagogického centra pro děti s tělesným, sluchovým, zrakovým postižením, s mentální retardací, s poruchami řeči nebo s poruchami autistického spektra. Centra zpracovávají podklady k rozhodnutí příslušných orgánů o zařazení dětí a žáků se zdravotním postižením do škol a školských zařízení. Na každém oddělení pracuje speciální pedagog a čtyři zdravotníci a další odborníci, jak již bylo uvedeno výše. Realizace vzdělávacích činností je podřízená věku a stupni rozvoje dětí. Celodenní péči pak doplňují různé aktivity jako jsou výlety, návštěvy divadla a besídky.